particulier
particulier
particulier

1. Bezoek websites

Gegevensverwerking bij gebruik websites

Wanneer je de website Geldfit.nl bezoekt en gebruikt, kan stichting NSR persoonsgegevens van je verwerken. Stichting NSR is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze website.

Stichting NSR verwerkt je persoonsgegevens als je deze via de website geldfit.nl actief opgeeft, zoals wanneer je je e-mailadres invult om nieuwsbrieven te ontvangen of als je een online contactformulier invult. Stichting NSR houdt eveneens correspondentie bij, bijvoorbeeld als je per e-mail of telefoon contact opneemt.

Verder wordt van iedereen die de website bezoekt, gegevens verzameld die de browser meestuurt, evenals informatie over het surfgedrag. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres; browser specificaties; en gegevens over je surf- en klikgedrag op de website zoals datum, tijd en duur van websitebezoek, ingang tot de website (direct, via een link of zoekmachine), bekeken pagina’s, gebruikte zoektermen en dergelijke. Dit gebeurt grotendeels met cookies, aanvullende informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.

 

Doeleinden en rechtsgronden

Gebruik van de website
Stichting NSR verwerkt de gegevens van websitebezoekers hoofdzakelijk om te zorgen dat zij de betreffende website kunnen gebruiken. Dit is dus om te zorgen dat bezoekers de website te zien krijgen in een formaat dat aansluit op hun browser en apparaat (telefoon/pc/tablet); zich kunnen inschrijven voor een nieuwsbrief; en contact kunnen opnemen via het contactformulier. De rechtsgrond voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van stichting NSR bij het op passende wijze aanbieden van onze website en eventuele verdere communicatie met onze websitebezoekers.

Beveiliging, geschillen, wettelijke plichten
Stichting NSR verwerkt gegevens voor de beveiliging van de website en de accounts en het voorkomen, opsporen en tegengaan van (optreden tegen) fraude of anderszins onrechtmatig gebruik van de website. Ook kan het zijn dat Stichting NSR je gegevens moet verwerken voor het afhandelen van eventuele geschillen of de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals administratieplichten, maar ook eventuele plichten in het kader van onderzoek door bevoegde autoriteiten of bij een rechterlijk bevel. De rechtsgrond voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd belang bij beveiliging; bestrijding van onrechtmatig gebruik; en handhaving van onze rechten. Voor zover wettelijke verplichtingen tot gegevensverwerking leiden, vormen die verplichtingen de rechtsgrond.

 

Ontvangers

Indien jij toestemming hebt gegeven voor het doorsturen van jouw aanmelding naar een (hulp)organisaties, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan deze (hulp)organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een stichting, gemeente of een andere (schuld)hulporganisatie zijn.

Een door stichting NSR ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor stichting NSR ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website. Verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan stichting NSR.

In de toekomst kan het voorkomen dat stichting NSR één of meer bedrijfsonderdelen gaat overdragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

Bij het gebruik van cookies zijn ook derden betrokken, voor informatie daarover verwijzen wij je naar ons cookiebeleid.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang als dit noodzakelijk is. Hoe lang dit is, varieert. Waar mogelijk noemen wij de concrete bewaartermijnen die wij in een specifieke context hanteren, in de bijbehorende privacy informatie. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Websitebezoekgegevens worden uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Dit betekent dat deze niet herleidbaar zijn tot een persoon. Deze gegevens gebruiken wij om de functionaliteit van de website te verbeteren. Gegevens die je ingevuld hebt voor de aanmelding voor hulp worden maximaal 3 maanden bewaard.

 

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij je persoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder het tabblad ‘zelf doen’. Daar kun je ook een klacht indienen.

 

Cookies

Wij maken gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn nodig om een site goed te laten functioneren en andere stellen ons in staat om het gebruik en de gebruikers van de site te analyseren met als doel de website te verbeteren. Je kunt hier meer over lezen in ons cookiebeleid.

 

Contact

Voor verdere vragen over privacy en cookies op onze websites kun je contact met ons opnemen via:
privacy@geldfit.nl

Algemene contactgegevens:
Stichting Nederlandse Schuldhulproute
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 13 februari 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.

2. Opnemen contact

Gegevensverwerking bij het opnemen van contact

Wanneer je contact opneemt met stichting NSR worden er persoonsgegevens van je verwerkt. Stichting NSR is daarvoor de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. In deze privacyverklaring informeren wij je over de verwerking van persoonsgegevens bij het opnemen van contact.
Wij verwerken je persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt om het contact met je af te handelen. Dit kan zijn om je vraag te beantwoorden of om een klacht van je af te handelen. Het komt ook voor dat stichting NSR contact met jou opneemt. Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen:

Via telefoon
Als jij ons algemene nummer belt, word je doorverbonden met een medewerker van stichting NSR. Deze medewerker zal jouw bericht of telefoongesprek voor afhandeling doorgeleiden naar de geschikte persoon. Degene die de telefoon aanneemt kan meestal het nummer zien waar jij vandaan belt. Onze medewerker kan aantekeningen bijhouden van het gesprek. Deze aantekeningen worden vastgelegd met als doel om jouw bericht of telefoongesprek af te handelen en worden net zo lang bewaard zolang als dit nodig is voor dit doeleinde.

Via e-mail en online contactformulieren
Je kunt met ons contact opnemen via e-mail en online contactformulieren of buttons op onze websites. De website Geldfit.nl beschikt over een contactformulier of een contactlink. Je kunt contact opnemen met stichting NSR door te klikken op de link ‘Contact’ bovenaan een site. Er verschijnt dan een contactformulier die jij kunt invullen en ons kunt toesturen. Met deze contactformulieren verwerken wij de volgende persoonsgegevens van jou: voornaam, achternaam, e-mailadres en andere informatie die jij aan ons verstrekt (bijvoorbeeld de gegevens die jij invult in het bericht die je naar ons stuurt). Deze gegevens zijn nodig om in ieder geval contact met jou te kunnen opnemen voor afhandeling van het contactverzoek.

Via de chat
Onze website geldfit.nl heeft een chatmogelijkheid. Wanneer wij online zijn, dan zullen wij bij een verzoek van jou om te chatten, direct met jou in gesprek gaan via deze chatfunctie. Wanneer wij niet online zijn, dan is het mogelijk om een bericht aan ons achter te laten. Via de chat worden alleen persoonsgegevens verwerkt die jij aan ons verstrekt. De gesprekken via chat worden vastgelegd in een logbestand. Dit logbestand wordt bewaard met als doel om jouw (hulp)vraag af te handelen en alleen bewaard zolang als dit nodig is voor dit doeleinde.

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Verspreid door deze privacyverklaring worden per specifieke situatie al verschillende doeleinden genoemd voor de verwerking van je persoonsgegevens. Hieronder vind je de volledige opsomming van de verwerkingsdoeleinden:

 • Afhandelen van contacten, inclusief eventueel vervolgcontact;
 • Beantwoording van vragen en verhoging van kwaliteit en efficiëntie daarvan (bij vragen die al eerder gesteld zijn);
 • Afhandeling van klachten, inclusief vervolgcontact (verzoeken om nadere informatie;
 • Het beantwoorden van de door jou gestelde vragen of het verstrekken van gevraagde informatie;
 • Het op jouw verzoek doorsturen van een hulpvraag naar een gemeente of andere instantie;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;
 • Afhandelen van eventuele geschillen.

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit de AVG. Op welke grondslag stichting NSR jouw persoonsgegevens verwerkt, verschilt per geval. Het verwerken van je persoonsgegevens om het contact met je af te handelen kan worden gebaseerd worden op de uitvoering van een overeenkomst met je, en op het gerechtvaardigd belang van stichting NSR bij het afhandelen van contacten met betrokkenen in het kader van de goede bedrijfsvoering. De verwerking van aanmeldingen en het doorsturen van aanmeldingen berust op jouw toestemming. Deze toestemming mag je altijd weer intrekken, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven.

 

Ontvangers

Indien jij toestemming hebt gegeven voor het doorsturen van jouw aanmelding naar een (hulp)organisaties, dan kunnen wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan deze (hulp)organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een stichting, gemeente of een andere (schuld)hulporganisatie zijn.

Daarnaast kan een door stichting NSR ingeschakelde verwerker toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor stichting NSR ook persoonsgegevens verwerkt.

In de toekomst kan het misschien voorkomen dat stichting NSR één of meer bedrijfsonderdelen gaat overdragen aan een derde partij of met een derde partij gaat fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang als dit noodzakelijk is. Hoe lang dit is, varieert. In het geval jij telefonisch, via e-mail of door middel van het contactformulier contact met ons opneemt, bewaren wij jouw gegevens zolang als het nodig is om jouw hulpvraag af te handelen. De gesprekken via chat worden vastgelegd in een logbestand. Dit logbestand wordt bewaard met als doel om jouw (hulp)vraag af te handelen en alleen bewaard zolang als dit nodig is voor dit doeleinde. Wij bepalen de bewaartermijnen aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Gegevens die je ingevuld hebt voor de aanmelding voor hulp worden maximaal 3 maanden bewaard.

 

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij jouwpersoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder het tabblad ‘zelf doen’. Daar kun je ook een klacht indienen.

 

Contact

Voor verdere vragen over privacy en cookies op onze websites kun je contact met ons opnemen via:
privacy@geldfit.nl

Algemene contactgegevens:
Stichting Nederlandse Schuldhulproute
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 13 februari 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.

 

3. Doe de test

Gegevensverwerking bij doe de test

Via onze website geldfit.nl kun je een doe-de-test vragenlijst invullen met als doel om jou te voorzien van persoonlijk advies. Wij verwerken hierbij je persoonsgegevens.

In deze vragenlijst kun je jouw voornaam invullen, maar een verzonnen naam (fictieve naam) mag ook. De voornaam wordt tijdelijk opgeslagen met als doel om jou persoonlijk aan te kunnen spreken tijdens de vragenlijst. Jouw voornaam wordt niet aan ons doorgegeven, maar wordt alleen gebruikt tijdens het doorlopen van de vragenlijst doe-de-test. Na jouw afronden van de vragenlijst wordt jouw naam verwijderd en niet door ons bewaard. De overige gegevens die je in de test hebt ingevuld worden geanonimiseerd opgeslagen in een beveiligde database van stichting NSR. Deze anonieme data wordt geanalyseerd door ons om meer inzicht te krijgen in de hulpbehoefte en daarmee het advies en het hulpaanbod te verbeteren. Aan het eind van de vragenlijst volgt een persoonlijk advies. In sommige gevallen adviseren wij je contact op te nemen met een (vrijwilligers)organisatie of een gemeente. Via onze website kun je een aanvraagformulier invullen, die dan wordt doorgestuurd naar een (vrijwilligers)organisatie of een gemeente. Wanneer jij een aanvraagformulier invult en verstuurt, dan worden de daarin opgenomen persoonsgegevens verzonden naar ons (bijvoorbeeld: jouw voornaam, achternaam, telefoonnummer en/of e-mailadres en hulpvraag). Wij versturen deze aanvraag met jouw persoonsgegevens alleen door naar een (vrijwilligers)organisatie of een gemeente als jij hiervoor toestemming hebt gegeven. Je kunt de toestemming op elk moment intrekken.

 

Doeleinden en rechtsgrondslagen

Stichting NSR verwerkt jouw persoonsgegevens om je van persoonlijk advies te voorzien aan het einde van de vragenlijst. Jouw persoonsgegevens kunnen in het kader van doe-de-test voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 • Om jou tijdens de test op een persoonlijke manier aan te spreken bij jouw (fictieve) naam;
 • Om jou door te kunnen verwijzen naar de juiste hulpinstantie bij jou in de buurt;
 • Afhandelen van contacten naar aanleiding van de vragenlijst, inclusief eventueel vervolgcontact;
 • Indien je contact opneemt: het beantwoorden van de door jou gestelde vragen of het verstrekken van gevraagde informatie;
 • Naleving van wettelijke verplichtingen;
 • Afhandelen van eventuele geschillen.

Elke verwerking van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een grondslag uit de AVG. Op welke grondslag stichting NSR jouw persoonsgegevens verwerkt, verschilt per geval. Het verwerken van je persoonsgegevens om het contact met je af te handelen kan worden gebaseerd worden op het gerechtvaardigd belang van stichting NSR bij het afhandelen van contacten met betrokkenen in het kader van de goede bedrijfsvoering. De verwerking van aanmeldingen en het doorsturen van aanmeldingen berust op jouw toestemming. Deze toestemming mag je altijd weer intrekken, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven.

 

Ontvangers

Een door stichting NSR ingeschakelde verwerker kan toegang hebben tot je persoonsgegevens. Een verwerker is een dienstverlener die in het kader van zijn diensten voor stichting NSR ook persoonsgegevens verwerkt. Dit is bijvoorbeeld zo wanneer een dienstverlener de verzending van mailings verzorgt of de hosting van de website. Bewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en mogen je persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor hun dienstverlening aan stichting NSR.
In de toekomst kan het misschien voorkomen dat stichting NSR één of meer bedrijfsonderdelen over gaat dragen aan een derde partij of met een derde partij fuseren. In dat geval kan het nodig zijn ook je (persoons)gegevens over te dragen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verder aan derden bekendmaken, (a) indien je daartoe toestemming hebt gegeven; dan wel indien wij ons hiertoe genoodzaakt zien om (b) een geschil af te handelen; (c) te voldoen aan wettelijke verplichtingen; of (d) op te treden tegen onrechtmatig gebruik van de website.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens zolang als dit noodzakelijk is. Jouw voornaam en postcode wordt alleen bewaard gedurende een sessie. Indien je besluit om contact met ons op te nemen, worden jouw persoonsgegevens bewaard zolang dit noodzakelijk is om jouw hulpvraag af te handelen. Wij bepalen de bewaartermijn aan de hand van de volgende criteria: (a) het doel waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken: wij bewaren de gegevens zolang als noodzakelijk is voor dat doeleinde; en (b) wettelijke verplichtingen: verschillende wet- en regelgeving legt ons minimumtermijnen op, gedurende welke wij verplicht zijn de daaronder vallende (persoons)gegevens te bewaren.

Websitebezoekgegevens worden uitsluitend geanonimiseerd verwerkt. Dit betekent dat deze niet herleidbaar zijn tot een persoon. Deze gegevens gebruiken wij om de functionaliteit van de website te verbeteren.

 

Privacy en jouw rechten

Jij hebt onder de AVG verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens.

Hieronder vind je een overzicht van jouw rechten. Jij hebt het recht:

 • om informatie te verkrijgen over de verwerking van jouw persoonsgegevens en het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • indien je ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, het recht om de toestemming op ieder moment weer in te trekken;
 • voor zover je gegevens aan ons hebt verstrekt en wij die op basis van jouw toestemming of een overeenkomst met jou, geautomatiseerd verwerken; het recht om die persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door machines leesbaar formaat. Je hebt daarbij het recht om die gegevens weer aan een andere partij over te dragen;
 • het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van jouw gegevens op de rechtsgrond van ons gerechtvaardigd belang (zie onder het kopje grondslagen). Dergelijk bezwaar moet je baseren op de met jouw specifieke situatie verband houdende redenen. Die zullen wij dan afwegen tegen onze gerechtvaardigde belangen;
 • als wij gelet op de omstandigheden gegevens niet meer mogen verwerken; het recht om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens wissen. Dit kan bijvoorbeeld gelden wanneer jij een eerder gegeven toestemming intrekt.
 • het recht om te verzoeken dat wij onze verwerking van jouw persoonsgegevens beperken. Dit geldt uitsluitend indien (a) jouw gegevens mogelijk onjuist zijn, maar dit nog niet is gecontroleerd of gecorrigeerd; (b) de verwerking onrechtmatig is, maar jij niet wilt dat wij die gegevens wissen; (c) wij de gegevens niet meer nodig hebben voor ons doel, maar jij ze nog wel nodig hebt; (d) je bezwaar maakt op grond van bijzondere omstandigheden en het nog onduidelijk is of dit bezwaar terecht is, of niet; en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als jij van mening bent dat wij jouwpersoonsgegevens verwerken of verwerkt hebben in strijd met de privacyregelgeving. Dit gaat om de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Nederlandse Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG).

Een uitgebreide uitleg over je privacy rechten vind je ook op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens, onder het tabblad ‘zelf doen’. Daar kun je ook een klacht indienen.

 

Contact

Voor verdere vragen over privacy en cookies op onze websites kun je contact met ons opnemen via:
privacy@geldfit.nl

Algemene contactgegevens:
Stichting Nederlandse Schuldhulproute
Wilhelm Röntgenstraat 4
8013 NE Zwolle

Deze privacyverklaring is opgesteld op 13 februari 2021 en kan worden gewijzigd. Als er sprake is van een wijziging, zal dit duidelijk kenbaar worden gemaakt. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd.